Senior Frontend Developer

Job title: Senior Frontend Developer
Salary + Benefits: $750 – $1000 / month
Please contact for more information and send CV to [email protected]

 

General Summary

Frontend developer is responsible for creating online interactive products including website, microsite, landingpage, banner ads (development part), mobile app development, etc…Experienced fullstack developer also works with planning, executing & controlling development team; trainning freshers and self-learning new technology trends applying to digital marketing field. / Chịu trách nhiệm tạo ra các sản phẩm tương tác trực tuyến bao gồm trang web, microsite, trang đích, quảng cáo biểu ngữ (phát triển phần), phát triển ứng dụng di động, v.v … Nhà phát triển toàn diện có kinh nghiệm cũng làm việc với lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát nhóm phát triển; đào tạo freshers và tự học các xu hướng công nghệ mới áp dụng cho lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số.

 

Job functions

  • Responsible for consulting & developing website, mobile app, banner ads and other online interactive works. / Chịu trách nhiệm tư vấn & phát triển trang web, ứng dụng di động, quảng cáo biểu ngữ và các tác phẩm tương tác trực tuyến khác.
  • Responsible for planning, executing & controlling team works. / Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của nhóm.
  • Able to support HR for recruiting & trainning freshers. / Có khả năng hỗ trợ nhân sự để tuyển dụng và đào tạo freshers.
  • Able to work efficiently with supervising manager. / Có khả năng làm việc hiệu quả với giám sát viên quản lý.
  • Able to communicate effectively with other teammembers / Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác

 

Qualifications

  • Backend & Database Development Skill: PHP, LARAVEL, MySQL / Kĩ năng lập trình Backend & Database: PHP, LARAVEL, MySQL
  • B.S./B.A. in information technology or related field or equivalent combination of education/or experience. / B.S./B.A. trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan hoặc sự kết hợp giữa giáo dục / kinh nghiệm.
  • Strong knowledge in front-end & backend development. / Có kiến thức tốt về phát triển front-end và backend.
  • Be able to teamwork, self-learn / Có khả năng làm việc theo nhóm, tự học
  • Ability of communicating in English, Japanese, Chinese is an extra / Khả năng giao tiếp tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc là lợi thế